Dokładne znaczenia fraz i poszczególnych słów z Sury Al-Fatihah

 

BYSMYLA ER RAHMAN ER RAHIM

Fraza ta przekazana ludziom jest starsza od Islamu, posługiwał się nią np. Salomon.
Są to słowa inwokacji ochrony.
Słowa, które przekazał Archanioł Gabriel (Dżibriel) Prorokowi Muhammadowi.
Każdy przekaz objawienia sur Koranu zaczynał się właśnie tą frazą.
Dla Proroka miał być to sygnał, że zaczyna spływać orędzie Boga.

BYSMYLA - słowo inwokacji
= Rozpocząć w Imię Boga
= Zacząć w Imię Boga

ER RAHMAN = miłosierdzie albo łaska
Jest nieograniczone, przynależne tylko Bogu.
Jest to naturalny stan łaskawości i miłosierdzia Boga, na który człowiek nie musi zasłużyć.
Jest to łaska otrzymana przed narodzeniem, wsparcie i pomoc w realizacji celu naszej duszy.
Rozdawana bez umiaru, bez ograniczeń.
Najmocniejszy atrybut Boga.
Najważniejsze Jego imię.

ER RAHIM = współczucie, dobroć, litość
Rdzeń RAH pochodzi z języka aramejskiego oznaczającego łaskę.
Jest to ten rodzaj miłosierdzia, na który trzeba sobie zasłużyć.
Jest ono okazywane wielokrotnie jako odpowiedź na nasze dobre czyny.
Jakość możliwa do przejawienia w ludzkiej osobowości.
Jest to ten rodzaj łaskawości Boga, który doświadcza człowiek żyjąc w zgodzie z prawem Boga.
To rodzaj "zasługi", nawiązując do tradycji buddyjskiej, którą kiedy zbierzemy odpowiednią ilość, uruchomimy ten aspekt Boga.


AL HAMDULILA RAB IL ALAMIN

Chwała Bogu, Panu Światów
Wszelka chwała przynależy się Allah'owi, który rozwija wszystkie światy.
Cały świat jest na chwałę Boga.

AL - rodzajnik

HAMDULILA
Pochodzi od rdzenia HAMD, oznaczającego Boski podziw, (ludzkie uwielbienie - MATH), pokorę osoby, która oddaje cześć Bogu.

AL HAMDULILA
= Chwała Bogu
= Dziękczynienie Bogu
= Podziw, uznanie
= Oddawanie czci obiektowi chwały
Fraza ta odnosi się tylko do Boga
Jest to aspekt dziękczynienia.
Człowiek został stworzony do tego, aby wychwalał Boga. Oddawał chwałę wyłącznie Bogu.

RABB
= Stwórca, Pan, Mistrz
= Ten, który podtrzymuje
= Ten, który rozwija
Wyrażenie to wskazuje na ewolucję światów, które rozwijają się i powracają do pierwotnego stanu.

ILL - rodzajnik, łącznik

ALAMIN
= Światy, Byty, Istoty stworzone
Liczba pojedyncza to - ALAM
Rdzeń ILM - znać, wiedzieć
Poznając wszystkie Byty możemy się zbliżyć do poznania Boga, do doświadczenia Jego.


ER RAHMAN ER RAHIM

Miłosierny i Współczujący


MALIKI JAUM IDIN

Królu, Mistrzu dnia sądnego.
Bóg jest ponad prawem i może zawsze wybaczyć nasze grzech jeśli zechce.

MALIK
= Pan, Król
= Ktoś kto posiada prawo własności nad czymś lub nad kimś, potęgę pozwalającą postępować wedle swojego zdania, uznania.

JAUM
= Czas absolutny
= Czas teraźniejszy
= Dzień (pora dnia do wschodu do zachodu słońca)

IDIN = AL DIN
=
Nagroda, Zapłata, Rozliczenie
= Religia lub religijność
= Posłuszeństwo


IJJAKA NABUDU ŁA JAKA NASTAIN

Jedynie Ciebie czcimy (Ciebie Jedynego czcimy), Jedynie Ciebie prosimy o pomoc.
Uświadamianie sobie atrybutów Boga i naturalne zwrócenie się do Niego.
Otwarcie się na pomoc, prośba o pokierowanie.

IJJAKA

NABUDU - INABAH
=
poddanie się
= posłuszeństwo
= gotowość służenia
= cześć
= wiara w jedność Boga i deklarowanie jej.

IJJAKA NABUDU
Sufickie otrzymanie pieczęci boskich atrybutów, jakości oraz wchłonięcie ich i odzwierciedlenie własną osobą.

ŁA JAKA NASTAIN
Jedynie Ciebie prosimy o pomoc.

Zwracanie się o pomoc do Boga jest prawem, atrybutem człowieka.
Bóg będąc Miłosierny (ER RAHMAN) zaprasza wszystkich do proszenia go o pomoc.
Człowiek otwierając się na Jego pomoc przybliża się do Boga, co wzmacnia jego ufność i bliskość.


EDINAS SIRAT AL MUSTAKIM

Pokaż nam prostą ścieżkę.
Prowadź nas prostą drogą.
Bóg doprowadza człowieka na dobrą ścieżkę, lecz człowiek musi być na tyle czysty, aby nią sam kroczył.

SIRAT
= Droga, ścieżka
= Pomost
= Coś, co łączy dwie różne sprawy

Prosta droga zaczyna się w sercu, od prostoty serca.
Im bardziej jesteśmy ześrodkowani w sercu, tym łatwiejsze i prostsze jest życie dla nas.
Jest to ścieżka, która łączy człowieka i Boga.


SIRAT AL LADHINA ANAMTA AL EJHIM

Drogę tych, którym okazałeś swoją łaskę.

EJHIM
= łaska
= dobrodziejstwa (duchowe i materialne)


GHAJRIL MAGHDUBI AL EJHIM ŁA LAD DALIN

Tych, których udziałem nie jest gniew.
Tych, którzy idąc nie błądzą..

Jest to prośba o pokierowanie naszym życiem, o pokazanie właściwej ścieżki.


AMIN

Amen - Niech tak będzie

 

Arkadiusz Choczaj


Sura Al - Fatihah

 Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-07-17 22:24:25

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj